I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: Katarzynę Morawiec, Viscera Katarzyna Morawiec

2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: Viscera Katarzyna Morawiec; ul. Wiejska 106B, 44-350 Gorzyczki; NIP 6472573893

3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność lecznicząm.in. w oparciu o:

a) przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b) przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

c) przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

d) wpis nr 000000212790 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

e) a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

4. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w Czyżowicach 44 – 352, przy ul. Polnej 6b.

 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 

1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym w szczególności:

a) wizyta fizjoterapeutyczna,

b) badanie funkcjonalne i fizjoterapia,

c) terapia czaszkowo – krzyżowa,

d) fizjoprofilaktyka,

e) wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4.

 

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych).

2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o

podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty. 

3. Nie stawienie się i nie odwołanie wizyty, może skutkować brakiem możliwości umówienia się na kolejne wizyty.

4. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.

5. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.

6. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń. 

7. Wizyta dziecka może odbyć się bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie za ich zgodą wyrażoną na piśmie. 

8. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta. 

9. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

 

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).

3. Dokumentacja medyczna w formie wydruku udostępniana jest nieodpłatnie.

 

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)

2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

3. Pacjent ma możliwość dokonania płatności gotówką lub kartą płatniczą.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.

2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyżowice, 01.01.2021 r.  

 

 

 

 

Załącznik – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

 

 

 

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

 

1. Konsultacja fizjoterapeutyczna: 200 zł

2. Fizjoterapia: 100 - 200 zł

3. Kinesiotaping: 50 zł (lub w cenie wizyty) 

5. Instruktaż Masażu Shantala: 200 zł / 1 spotkanie

                                                                                            

 

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej Viscera Katarzyna Morawiec

 Wróć